Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia 8-16 hod)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

 1. Základné ustanovenia 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcimktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúcehoNákup v internetovom obchode ingmat.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladuže sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). 

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP. 

 

Predávajúci: 

Ing. Igor Cesnek INGSTAV 
Podjazdová 2765/6 
Prievidza 971 01 
IČO: 37010166 
DIČ: 1020590197 
IČ DPH: SK1020590197 
Zapísaný okresným úradom Prievidza OZO-99/12302/002
Číslo zápisu: 1347/99

Kontaktné údaje predajcu: 

 

e-mail: info@ingmat.sk  

tel. č. +421 905 287 702 

 

Kupujúci: 

Fyzická alebo právnická osobaktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 

 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59 

911 01 Trenčín 

 

Kontaktné údaje odboru výkonu dozoru: 

 

tel. č. 032/ 6400 109 

fax č. 032/ 6400 108 

 

Tovar: 

Všetky produkty a službyktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu ingmat.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.  

 1. Objednávka uzatvorenie zmluvy 

 

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípadeak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí: 

 • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezviskonázovobchodná firma a sídlomiesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúcehopokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail, 
 • kód tovaruktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhuuvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovarupožadované množstvo tovaru, 
 • vybraný spôsob platby, 
 • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru. 

 

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenieOverením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druhcenu a množstvo tovaruktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodaťObjednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. 

 

 1. Platobné podmienky 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávkeformou hotovostnej platby pri osobnom odberedobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. 

 

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníkaPredávajúci si vyhradzuje právo pri momentálnom rýchlo meniacom sa trhu informovať zákazníka o možných zmenách cien kupovaných produktov. Pri nesúhlase kupujúceho ohľadom zmeny je predávajúci povinný vrátiť platbu kupújúcemu bankovým prevodom.

Zvýhodnené ceny tovaru  zreteľne označené symbolom "akciaalebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. 

 

 1. Dodacie podmienky 

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (firemným rozvozomkuriérom alebo osobne). 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobezvyčajne do 3 dní od vystavenia objednávkyKupujúci berie na vedomieže uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakterKupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípadeak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti. 

prípadeže predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíneupovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. 

 

Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere. 

 

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službena miesto určenia. 

 

 1. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadeak sa tovar  nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. 

prípadeže táto situácia nastanepredávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípadeže kupujúci zaplatil  časť alebo celú sumu kúpnej cenybude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní. 

 

 1. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho 

Kupujúci  právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. 

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá sumaktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. 

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej službyKupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. 

 

 1. Záruka, reklamácievrátenie alebo výmena tovaru 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpeniaReklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. 

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciuktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladuna základe ktorého bol tovar nadobudnutý. 

Reklamačný protokol TU 

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodompokiaľ možno v originálnom obale. 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatnéPokiaľ však bude reklamácia neoprávnenápredávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciuteda prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. 

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. 

Záručná doba na tovar zaniká v prípadochže k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkommechanickým poškodenímprevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky  tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. 

 

 1. Alternatívne riešenie sporov 

Spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravuak nie je spokojný so spôsobomktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnievaže predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbecspotrebiteľ  právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporovktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formuláraktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákonaSubjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak  na ARS príslušné viaceré subjektyprávo voľbyktorému z nich podá návrh spotrebiteľOkrem ARS  spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súdPlatforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 

 1. Ochrana osobných údajov 

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchodektoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácievyhotoviť daňový doklad. 

 

Predávajúci sa zaväzuježe bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismizhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. 

 

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. 

 

 1. Záverečné ustanovenia 

 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasíže práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciachktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkamisa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníkaObchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuježe si tieto všeobecné obchodné podmienkyprípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítaloboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

 

Najčítanejšie na blogu
Kde nás nájdete

Podjazdová 2765/6

Prievidza, 97101

Kontakt
Ing. Igor Cesnek
(Po-Pia 8-16 hod)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk